Bacaan Tahlil beserta Doanya

Bacaan Tahlil biasanya dilakukan saat tahlilan, yaitu suatu acara atau kegiatan dzikiran yang biasanya disertai dengan Yasinan (baca Surat Yasin) yang dilakukan di sebagian besar masyarakat Indonesia yang berafiliasi ke NU (Nahdlatul Ulama). Acara tahlil umumnya dilakukan pada setiap hari Jum’at.

Apabila ada seseorang yang meninggal, maka tahlil dilakukan pada (a) 7 (tujuh) hari berturut-turut setelah hari pertama kematian; (b) hari ke-40; (c) hari ke-100 dan (d) hari ke-1000 (seribu) atau pada haul (acara tahunan) meninggalnya seseorang. Tahlil tidak dilakukan oleh mereka yang berafiliasi dengan Muhammadiyah atau Wahabi Salafi. Kedua kelompok ini menganggap acara tahlil sebagai bid’ah. Untuk wacana soal ini, lihat di sini.

bacaan tahlil

Tahlil secara etimologis (pengertian bahasa) adalah membaca lafadz la ilaha ill-Allah (لاإله إلا الله). Dalam istilah sosio-kultural di Indonesia, tahlil adalah suatu acara seremoni sosial keagamaan untuk memperingati dan sekaligus mendoakan orang yang meninggal. Disebut acara sosial-budaya karena tahlil hanya dikenal dan dilakukan oleh sebagian umat Islam Indonesia. Disebut acara keagamaan karena sebagian besar bacaan-bacaan dalam tahlil diambil dari Al Quran dan Al Hadits.

Khususan Tawasul Fatihah Tahlil

Acara tahlil diawali dengan bacaan tawasul yaitu bacaan Al Fatihah yang ditujukan kepada para Nabi, Sahabat, para ulama dan arwah orang yang meninggal terutama pada ruh orang yang ditahlili.

Bacaan Tahlil

Bacaan-bacaan detail tahlil ada sedikit perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain walaupun tidak begitu prinsip. Bacaan di bawah merupakan standar umum bacaan tahlil.
Catatan: Surat Al-Ikhlas dibaca 3x. Sedang surat Al Falaq dan An Nas masing-masing dibaca sekali.

Doa Setelah Tahlil

Tawasul atau menyebut nama orang yang dituju dalam tahlil juga dilakukan di akhir tahlil yaitu pada waktu doa. Berikut cara tawasul saat berdoa tahlil dan istighosah (pilih salah satu):

Bacaan Doa Tahlil dengan Artinya

Berikut ini adalah bacaan doa tahlil untuk orang meninggal, doa tahlil yang kami bagikan dihalaman ini adalah doa yang sering dibaca, dalam artian doa tahlil ini sudah umum di kalangan masyarakat dan juga doa ini tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, teman-teman bisa mempelajari nya disini, mudah-mudahan mudah untuk dipelajari, sehingga menjadikan manfaat buat teman-teman, maupun yang lainnya, mari kita pelajari bersama.

Lihat juga : Bacaan Surat Yasin

Bacaan Doa Tahlil

Bismillaahir rohmaanir rohiim.
Ilaahadhorotin nabiyyil musthofaa shollalloohu’alaihiwa sallama wa aahlihi wa azwaajihi wa aulaadihi wa dzurriyyaatihi.

Al-Fatihah.
(Dengan nama allah yangmahapengasih lagi maha penyayang, kepada yang terhormat nabi muhammad SAW  yang terpilih, kepada segenap keluarga para istri dan anak-anak cucu beliau, (bacaan alfaatihahkamitujukan kepadamereka).)

Bismillaahirrohmaanirrohiim.
Alhamdulillaahi robbil’aalamiin. Arrohmaanir rohiim. Maalikiyaumiddin. Iyyaakana’budu wa iyyaakanasta’iin. Ihdinash shiroothol mustaqiim. Shiroothol ladziina an’amta’ alaihim ghoiril maghdhuubi’alaihim waladhaalliin. Amiin.

(Dengan nama allah yangmahapengasih lagimahapenyayang. Segala puji bagi allah,tuhan semesta alam. yang maha pengasih lagi maha penyayang. yang menguasai hari pembalasan. hanya kepada engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah pula kami memohon pertolongan. tunjukanlah kami kejalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, semoga engkau kabulkan permohonan kami.)

Ilaa hadhorooti ikhwaanihi minal anbiyaa-i wal mursaliina wal auliyaa-i wash syuhadaa-i wash shoolihiina wash shohaabati wat taabi’iina wal’ulamaa-il’aamiliina walmushonni final mukh-lishiina wa jamii’il malaa-ikatil muqorrobiina khushuushon sayyidinaa asy syaikhi’abdil qoodiril jailaanii. Al-fatihah…

(Kepada yang terhormat para handai tolan dari para nabi dan rosul, para wali, para syuhada’, orang-orang shaleh, para sahabat, para ulama yang meng amalkan ilmunya, parapengarang yang ikhlas, dan kepada segenap malaikat yang mendekatkan diri kepada allah, terutama kepada penghulu kita syaikh abdul qadir jailani.)

Bacaan al-fatihah

Bismillaahirrohmaanirrohiim.
Alhamdulillaahi robbil’aalamiin. Arrohmaanir rohiim. Maalikiyaumiddin. Iyyaakana’budu wa iyyaakanasta’iin. Ihdinash shiroothol mustaqiim. Shiroothol ladziina an’amta’ alaihim ghoiril maghdhuubi’alaihim waladhaalliin. Amiin.

(Dengan nama allah yangmahapengasih lagimahapenyayang.segala puji bagi allah,tuhan semesta alam. yang maha pengasih lagi maha penyayang. yang menguasai hari pembalasan. hanya kepada engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah pula kami memohon pertolongan. tunjukanlah kami kejalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, semoga engkau kabulkan permohonan kami.)

Doa Tahlil

Ilaa jamii’ii ahlil qubuuri minal muslimiina wal muslimaati walmu’miniina walmu’minaati min masyaariqil ardhi wa maghooribihaa barrihaa wa bahrihaa khususon aabaa-anaa wa umma haatinaa wa ajdaadanaa wa jaddaatinaa wa masyaayikhonaa wa masyaayikho masyaayikhinaa wa asaatidzatinaa wahushuushoon ilarruhi (sebutkan nama orang yang dituju) wa limani ijtama’naa haa hunaa bi sababihi. (al-fatihah).

(kepada segenap ahli kubur kaum musliminlakidan perempuan, kaum mukminin laki dan perempuan dari timur dan barat, baikyang ada di darat maupun dilaut,terutama kepada para bapakdan ibu kami, para nenek laki dan perempuan kami, kepada syaikh kami dan syaikhnya syaikh kami, kepada gurunya gurukami, dan kepadaorang yang menyebabkan kami sekalian berkumpul disini. (Membaca Al-fatihah))

Doa tahlil membaca surat al-fatihah

Bismillaahirrohmaanirrohiim.
Alhamdulillaahi robbil’aalamiin. Arrohmaanir rohiim. Maalikiyaumiddin. Iyyaakana’budu wa iyyaakanasta’iin. Ihdinash shiroothol mustaqiim. Shiroothol ladziina an’amta’ alaihim ghoiril maghdhuubi’alaihim waladhaalliin. Amiin.

(Dengan nama allah yangmahapengasih lagimahapenyayang.segala puji bagi allah,tuhan semesta alam. yang maha pengasih lagi maha penyayang. yang menguasai hari pembalasan. hanya kepada engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah pula kami memohon pertolongan. tunjukanlah kami kejalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, semoga engkau kabulkan permohonan kami.)

Doa tahlil surat al-ikhlas
*Keterangan : Surat Al-ikhlas ini dibaca sebanyak 3x

Bismillaahirrohmaanirrohiim
Qulhuwalloohu ahad. Alloohushshomad. Lam yalid walam yuulad. Walam yakulahuukufuwan ahad.
(Dengan nama allah yang maha pengasih lagimaha penyayang. katakanlah : dialah allah yang maha esa. allah adalah tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. dia tidak beranak dan tidak diperanankan. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan dia.)

Bacaan laailaaha illallooh

Laa ilaaha illalloohu, alloohu akbar walillaahilhamdu.
(Tiada tuhan yang patut disembah kecuali hanya allah, allah maha besar dan kepada allah segala puji.)

Doa tahlil surat al-falaq

Bismillaahirrohmaanirrohiim
Qul a’uudzu brobbilfalaq. Minsyarri maa kholaq. Waminsyarri ghoosiqin idzaa waqob. Waminsyarrinnaffaatsaatifil’uqod. Waminsyarri haasidin idzaa hasad.

(Dengan nama allah yang maha pengasih lagimaha penyayang. katakanlah : aku berlindung kepada tuhan yng menguasai waktu subuh. dari kejahatan makhluknya. dan dari kejahatan malam apabila telah gelapgulita. dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. dan darikejahatan orang-orang yang dengkiapabila iamendengki.)

Lafadz laailaaha illallooh

Laa ilaaha illalloohu, alloohu akbar walillaahilhamdu.
(Tiada tuhan yang patut disembah kecuali hanya allah, allah maha besar dan kepada allah segala puji.)

Doa tahlil surat annas

Bismillaahirrohmaanirrohiim
Qul a’uudzu birobbinnaas.malikinnaas. Ilaahinnaas.minsyariil waswaasilkhonnaas. Alladzii yuwaswisu fiishuduurinnaas. Minal jinnati wannaas.
(Dengan nama allah yang maha pengasih lagimaha penyayang. katakanlah : aku berlindung kepada tuhan manusia, raja manusia. sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syetan yang biasa bersembunyi, yang membisikan kejahatan kedalam dada manusia, dari syetan dan manusia.)

Lafadz bacaan tahlil

Laa ilaaha illalloohu, alloohu akbar walillaahilhamdu.
(Tiada tuhan yang patut disembah kecuali hanya allah, allah maha besar dan kepada allah segala puji.)

Membaca Surat Al-Baqoroh

Bismillaahirrohmaanirrohiim
Alif laammiim. Dzaalikal kitaabu laaroiba fiihi hudan lil muttaqiin. Alladziina yu’minuuna bilghoibi wayuqiimuunash sholaata wa mimmaa rozaknaa hum yunfiquuna. Walladziina yu’minuuna bimaa unzila ilaika wamaa unzila minqoblika wabil aakhiroti hum yuuqinuun. Ulaa-ika’alaahudan mirrobbihim wa ulaaika humul muflihuun.

(Dengan nama allah yang mahapengasih lagi maha penyayang. alif laammiim.demikian itu kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. yaitu mereka yang beriman kepada yang ghoib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugrahkan kepada mereka. dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari tuhannya, dan merekalah ,orang-orang yang beruntung.)

Doa tahlil setelah membaca alif laammiim

Wa Ilaahukum Ilaahun Waahidun Laailaahaillaahuwarohmaanurrohiim
(Dan tuhan kalianadalah tuhan yang maha esa. tiada tuhan yang patut disembah kecuali hanya dia. yang maha pengasih lagi maha penyayang.)

Doa tahlil Ayat kursi

Alloohu laailaaha illa  huwal hayyul qoyyuumulaa ta’khudzuhuu sinatuwwalaa naum. Lahuumaa fissamaawaati wamaa fil ardhi magdzal ladzii yasyfa’u ingdahu illaa bi idznihii.ya’lamumaa bainaaidiihim wamaa kholfahumwa laa yuhiithuuna bisyai-in min ilmihi illaa bimaasyaa-a wasi’a kursiyyuhus samaa waati wal ardho walaa ya-uudhuhu hifzhuhumaa wahuwal aliyyulazhiim.
(Allah, tiada tuhan yang patut disembah kecuali hanya dia. yang hidup kekal lagi berdiri sendiri, tidak mengantuk dan tidak tidur kepunyaannya apa yang ada dilangit dan di bumi.siapakah yang akan dapat memberikan syafa’at disisinya tanpa mendapat izin darinya? dia mengetahui apa-apa yang ada dihadapan mereka dan dibelakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatudari ilmunya kecuali apa yang dikehendaki nya. kursi allah meliputi langit dan bumi. dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan dia maha tinggi lagi maha agung.)

Doa tahlil sesudah ayat kursi

Innallooha wa malaa-ikatahuu yusholluuna alan nabiyyi yaa ayyuhal ladziina aamanuu shollu alaihi wa sallimuu taslimaan.
(Sesungguhnya allah dan para malaikat nya bersholawat untuk nabi. wahai orang – orang yang beriman, bersholawatlah kalian untuk mereka dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.)

Bacaan doa tahlil
*Keterangan : Dibaca sebanyak 3x

Allohumma sholli’alaa muhammadin. Alloohumma sholli’alaihi wasallim.
(Wahai tuhanku, limpahkanlah rahmat kepada (nabi) muhammad. Wahai tuhanku, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada beliau.)

Bacaan doa tahlil
*Keterangan : Dibaca sebanyak 33x

Subhaanalloohi wa bihamdihi. Subhaanalloohil’adhiimi
(Maha suci alloh dan dengan memuji kepadanya. Maha suci alloh yang maha agung.)

Bacaan istighfar
*Keterangan : Dibaca sebanyak 3x

Astaghfirulloohal’azhiim
(Aku memohon ampun kepada alloh yang maha agung.)

Afdholudz dzikri fa’lam annahuu : laailaaha  illalloohu hayyun maujuud. Laa  ilaaha illalloohu hayyun ma’buud. Laa ilaaha illalloohu hayyun baaq.

Laailaaha illalloohu (dibaca 33 kali)
Laa ilaaha illalloohu muhammadur rasuulullooh solollohu alaihi wasallam.
(ketahuilah, bahwa sanya dzikir yang paling utama itu : tiada tuhan yang patut disembah kecuali hanya allah yang maha hiduplagi maujud (ada). tiada tuhan yang patut disembah kecuali hanya allah yang maha hidup lagi disembah. tiada tuhan yang patut disembah kecuali hanya allah yang maha hidup lagi kekal. (tiada tuhan yang patut disembah kecuali hanya allah100x). tiada tuhan yang patut disembah kecuali hanya allah, muhammad adalah rasul allah solollohu alaihi wasalam.)

Doa Setelah Selesai Tahlil

A’uudzu billaahi minasy syaithoonir rojiim. Bis-millaahir rohmaanir rohiim. Alhamdulillaahi robbil’aalamiin, hamdasy syaakiriina hamdan naa’imii-na hamdan yuwaafii ni’amahuu wa yukaafil maziidahu yaa robbanaa lakal hamdu kamaa yanbaghii li jalaali wajhiki wa’azhiimi sulthoonika. Alloohumma sholli wa sallim’alaa sayyidinaa muhammadin wa’alaa aali sayyidinaa muhammadin. Alloohumma taqobbal waaushil stawaaba maa qoro’naahu minal qur’aanil adziimi wamaa hallal na wamaa sabbahnaa wa mastaghfarnaa wa maa shollainaa’ alaasayyidinaa muhammadin sho-llalloohu’alaihi wasallama hadiyyatan waashilatan warohmatan naazilatan wabarokatan syaamilatan ilaa hadhorooti habiibinaa wa syafii’inaa wa qurroti ‘aininaa sayyidinaa wa maulaana muhammadin shollalloohu’alaihi wa sallama wa ilaa jami’i ikhwaa-nihi minal anbiyaa-i wal mursaliina wa auliyaa-i wasy syuhadaa-i washshoolihina wash shohaabati wattaabi’iina, wal ulamaail ‘aamilina wal mushonnifiinal mukhlishiina wa jamii’il mujaahidiina fii sabbiililloohi robbil ‘aalamina wal malaaikatil muqorrobiina khusuushon sayyidinaa syaikhi ‘abdil qoodiril jailaanii tsumma ilaa jamii’i ahlil qubuuri minal muslimiina wal muslimaati wal mu’miniina wal mu’minaati min masyaariqil ardhiwa maghoo-ribihaa barrihaa wa bahrihaa khusuu-son aabaa anaa wa umaahatinaa wa ajdaadanaa wa jaddaatinaa wa nakhushshu khushushon manij tama’naa haa hunaa bi sababihii wa li ajlihii. Alloohum-maghfirlahum warhamhum wa aafihim wa’fuanhum. Alloohumma anzilir rohmata wal maghfirota alaa ahliil qubuuri min ahli laa ilaaha illalloohu muhammadur rosuulullooh robbanaa aatinaa fid dunyaa hasanatan wafiil aakhiroti hasanatan wa qinnaa adzaabannaar. Subhaana robbika robbil izzati ammaa yashifuuna wa salaamun alalmursaliina walhamdulillaahi robbil’aalamiin

(Al-Fatihah)

(Aku berlindung kepada allah dari godaan syetan yang terkutuk. Dengan nama allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segalapuji bagi allah, tuhan semesta alam. sebagai mana pujian orang-orang yang bersyukur dan orang yang ingat dan orang-orang yang memperoleh nikmat. Mereka memuji dan dengan pujian yang sesuai dengan nikmatnya dan mungkin ditambah lagi nikmatnya. wahai tuhan kami, bagimulah segala puji, karena patuhlah terhadap kemulyaan dan ke agungan kekuasaanmu.wahai tuhanku, limpahkanlah rahmat dan salam kepada jungjungan kami, yaitu (nabi) muhammad., dan kepada keluarga jungjungan kami nabi muhammad. wahai tuhanku, terimalah dan sampaikanlah pahala ayat-ayat Al-Quran yang agung, yang telah kami baca dalam tahlil kami, tasbih dan istigfar kami, serta bacaan sholawat kami kepada jungjungan kami nabi muhammad SAW, sebagai hadiah yang dapat sampai, rahmat yangturun dan berkah yang cukup kepada yang terhormat kekasih kami, penolong dan buah mata kami, jungjungan dan pemimpin kaminabi muhammad SAW, dan kepada yang terhormat segenap sahabatnya daripada nabi dan rosul, para wali dan syuhada, yang gugur dalam membela agama allah, orang-orang sholeh, para shahabat dan tabi’in, paraulama yang mengamalkan ilmunya, dan kepada para pengarang yang iklas, dan kepada para pejuang pembela agama allah, tuhan semesta alam, dan kepada segenap malaikat, yang mendekatkan diri kepada allah terutama pahala tersebut kepada jungjungan kami syaikh abdul qodir jailani. kemudian kepada segenap ahli kubur yang muslim laki dan perempuan, mukmin laki dan perempuan dari dunia timur dan barat, di darat dan dilaut, dan terutama kepada bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, nenek-nenek laki dan perempuan kami,dan terutama kepada orang yng menyebabkan kami sekalian berkumpul disini, demi untuk keperluannya. wahai tuhanku, ampunilah dosa mereka, kasihanilah mereka, dan maafkanlah kesalahan mereka. wahai tuhanku, turunkanlah rahmatdan ampunan kepada ahli kubur yang ahlimengucapkan; laa ilaaha illalloohu muhammadur rosululloh, tiada tuhan yang patut disembah kecuali hanya allah, muhammad rasul allah. wahaituhanku, tunjukanlah kami kebenaran dengan jelas dan biarkan kami mengikutinya serta tunjukanlah kami perkara yang batal dengan jelas pula dan biarkan kami menjauhinya. wahai tuhanku, berikanlah kami kebaikan didunia dan kebaikan di akhirat nanti, serta selamatkanlah kami dari siksa neraka. maha suci allah, tuhan yang bersih dari sifat-sifat yang diberikan orang- orang kafir,. smoga keselamatan tetap dilimpahkan kepada para utusan nya,dan segala puji bagi allah, tuhan semesta alam.)

Al-Fatihah

Bismillaahirrohmaanirrohiim
Alhamdulillaahi robbil’aalamiin. Arrohmaanir rohiim. Maalikiyaumiddin. Iyyaakana’budu wa iyyaakanasta’iin. Ihdinash shiroothol mustaqiim. Shiroothol ladziina an’amta’ alaihim ghoiril maghdhuubi’alaihim waladhaalliin. Amiin.

(Dengan nama allah yangmahapengasih lagimahapenyayang.segala puji bagi allah,tuhan semesta alam. yang maha pengasih lagi maha penyayang. yang menguasai hari pembalasan. hanya kepada engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah pula kami memohon pertolongan. tunjukanlah kami kejalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, semoga engkau kabulkan permohonan kami.)

Sekian bacaan tahlil beserta doanya yang semoga bermanfaat untuk anda, mohon maaf jika ada yang salah satua kurang lengkap.

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *